Labs-Pol Centrum Odczynników Chemicznych 2/3

[Firmowe] - Usługi zdrowotne - Nowe


Labs-Pol Centrum Odczynników Chemicznych 2/3

Informacje dodatkowe

Możliwe wystawienie faktury: tak

Opis

Labs-Pol to jedyne takie laboratoirum online otwarte dla wszystkich, bez koniecznych zezwoleń na kupno odczynników.
Wychodzimy z założenia, że dorośli ludzie to nie dzieci i jeśli chcą Państwo kupić potrzebne odczynniki to nie są tutaj przypadkiem i doskonale wiecie co robicie.
Kontakt w sprawie zamówień: labspol@skiff.com
OSTRZEŻENIE:
Oferowane w naszym laboratorium odczynniki chemiczne są niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia;
większość z nich ma przypisane zwroty ostrzegawcze o ryzyku (R) i bezpieczeństwie (S).

metyloamina roztwór w wodzie min 40%

metyloamina r-r 40% w metanolu; MeNH2; aminometan; methylamine 40% in methanol; CH3NH2

metyloamina 40% roztwór w etanolu skażonym; methylamine 40% in denaturated ethanol; MeNH2; CH3NH2

siarczek sodu dwuwodny techn.; Na2S*2H2O; max 40% wody (min 60% Na2S bezw.)

kuminaldehyd; aldehyd kuminowy; aldehyd kumenowy; 4-izopropylobenzaldehyd

N-metylo-p-toluenosulfonamid; N-metylo-p-toluenosulfamid

N-metylo-N-nitrozo-p-toluenosulfonamid; do bezp. wytwarzania diazometanu

pięciotlenek fosforu; fosforu(V) tlenek; pentatlenek fosforu; tetrafosforu dekatlenek; phosphorus pentoxide; diphosphorus pentoxide; phosphorus(V) oxide; phosphoric anhydride; tetraphosphorus decaoxide; tetraphosphorus decoxide; P2O5; P4O10

tlenek tributylocyny; tlenek bis(tributylocyny); heksabutylodistannoksan; tributyltin oxide; bis(tributyltin) oxide; TBTO; [(Bu)3Sn]2O

chlorek tributylocyny min 95%; chlorotributylostannan; tributylocyny chlorek; Bu3SnCl

fosfor fioletowy; violet phosphorus; Hittorf's phosphorus; P

p-toluenosulfonamid; p-toluenosulfamid; 4-toluenosulfonamid; amid kwasu p-toluenosulfonowego; amid kwasu 4-metylobenzenosulfonowego; CH3C6H4SO2NH2

trójchlorek złota; trichlorek złota; złota(III) chlorek; AuCl3 również jako roztwór a eterze

chloran potasu; potasu chloran; KClO3 techn.

trójsiarczek czterofosforu; P4S3; seskwisiarczek fosforu; siarczek fosforu (II i III); fosforu siarczek techn.

kwas chlorosulfonowy; chlorosulfonowy kwas

naftalen; C10H8

magnez proszek; magnez metaliczny; magnez metal; Mg

1-naftyloamina; 1-aminonaftalen cz.d.a.

magnezu tlenek; tlenek magnezu; MgO; magnezja; cz.d.a. (czysty do analiz)

magnezu tlenek super czysty (super czysty) s.cz.

glin proszek; aluminium proszek; Al

polichlorek winylu; PCW, PCV, PVC proszek, polyvinyl chloride

teflon proszek; PTFE; politetrafluoroetylen; tarflen; proszek

PTFE mikroproszek 1-3 mikrony; (CF2-CF2)n; (CF2)n; (C2F4)n

miedź proszek; copper; miedź metaliczna; Cu

grafit proszek; węgiel; C

tiofluoresceina wsk. (do analiz)

benzoesan baru; baru benzoesan cz.; Ba(PhCOO)2; Ba(C6H5COO)2

siarkowodór roztwór w wodzie; H2S; 0,01 mol/l

kwas fosforowy 90% - 95%; kwas ortofosforowy; H3PO4; 90% kwas fosforowy stężony

etanolan sodu roztwór w etanolu; etoksylan sodu; etoksysód; sodu etanolan; etanolu sól sodowa; EtONa; NaOEt; C2H5ONaroztwory: od 10 do 300 g/l; od 0,15 do 4,4 mol/l

kwas fluorosulfonowy min 95%; FSO3H

chrysen; chryzen; chrysene

odczynnik metalurgiczny; odczynniki do badania stali; mieszaniny do trawienia stali; odczynnik do badania makrostruktury stopów żelaza i stali oraz do ujawniania mikrostruktury stali lista wszystkich odczynników zestawiona jest poniżej

odczynnik Jacewicza

odczynnik Oberhoffera

odczynnik Adlera

odczynnik Fry

Nital; NITAL-5 lub NITAL-8; odczynnik do badań stali

PIKRAL; odczynnik do trawienia (do badań stali)

odczynnik Tuckera; odczynnik do badań stali

odczynnik Heyna; odczynnik do trawienia (odczynnik metalograficzny)

odczynnik Baumana; odczynnik do badań stali

Odczynnik Wijsa; roztwór Wijsa; Wijs reagent;; chlorek jodu r-r w kwasie octowym; ICl

czterochloroplatynian potasowy; tetrachloroplatynin potasowy; potasu tetrachloroplatynian(II); potassium tetrachloroplatinate(II); K2PtCl4

czterochlorek platyny; tetrachlorek platyny; platyny(IV) chlorek; chlorek platyny(IV); platinum tetrachloride; platinum(IV) chloride; PtCl4

dwuchlorek platyny; dichlorek platyny; platyny(II) chlorek; chlorek platyny(II); platinum dichloride; platinum(II) chloride; PtCl2

wolframian sodu; wolframian sodowy; sodu wolframian uwodniony; Na2WO4*2H2O

węglan magnezu; magnezu węglan MgCO3 (częciowo zasadowy) cz.d.a.

węglan magnezu; magnezu węglan; węglan magnezowy (niezasadowy) MgCO3 cz.d.a.

ołowiu tlenek; tlenek ołowiawy; tlenek ołowiu(II); PbO

kwas cytrynowy

disiarczek selenu; selenu dwusiarczek; siarczek selenu; selenu siarczek; SeS2 składnik szamponów przeciwłupieżowych

Mieszanina Eschki (do oznaczania siarki) cz.d.a. (sp. cz.)

niklu karbonylek; Ni(CO)4; nickel tetracarbonyl

toru azotan; azotan toru; toru (IV) azotan; thorium nitrate; Th(NO3)4*xH2O (x= max. 5)

toru węglan; węglan toru; toru (IV) węglan; thorium carbonate; Th(CO3)2

miedzi siarczan; CuSO4*5H2O; siarczan miedziowy; miedzi (II) siarczan; siarczan miedzi (II) uwodniony (niebieski) cz.

miedzi siarczan bezwodny; CuSO4; siarczan miedziowy bezw.; miedzi (II) siarczan

ceru siarczan; siarczan cerowy; ceru (IV) siarczan; Ce(SO4)2*4H2O cz.d.a.

cyrkonu azotan uwodn.; azotan cyrkonu uwodniony; cyrkonu(IV) azotan uwodniony; Zr(NO3)4 * 5H2O

azotan cyrkonylu uwodniony; oksyazotan cyrkonu; tlenoazotan cyrkonu; cyrkonu(IV) tlenek diazotan; ZrO(NO3)2 * xH2O x=2-6

cyrkonu azotan bezwodny; azotan cyrkonu; Zr(NO3)4

wapń metaliczny cz.; Ca wapń metal 99%

niklu chlorek; chlorek niklawy; chlorek niklu (II); NiCl2*6H2O techn.

aldehyd 4-etoksybenzoesowy; 4-etoksy-benzaldehyd

chlorek allilu, allilu chlorek, 1-chloro-2-propen, CH2=CH-CH2-Cl, cz.

wzorce amin kancerogennych czystość min. 97% (GC); aminy kancerogenne; aniliny; aminy aromatyczne

wzorce węglowodorów aromatycznych czystość min. 97% (GC); węglowodory aromatyczne

wzorzec alergenu: podsierstek koci (biały); alergen koci naturalny

wzorzec alergenu: podsierstek koci (czarny); alergen koci naturalny

siarczek potasowy bezwodny; potasu siarczek; siarczek potasu; potassium sulfide anhydride; K2S

siarczek rubidu; rubidu siarczek; siarczek rubidowy; rubidium sulfide; Rb2S bezwodny

litu siarczek; siarczek litu Li2S uwodniony

litu siarczek; siarczek litu Li2S bezwodny

keten; etenon; ok. 1% roztwór w cykloheksanie

keten; etenon; ok. 1% roztwór w dioksanie

nonylofenol; p-"nonylo"fenol; p-nonylo fenol mieszanina izomerów; p-izo-nonylofenol

kadmu siarczan; siarczan kadmu

2-naftyloamina, beta-naftyloamina; 2-aminonaftalen cz. do syntezy

tlenek berylu; berylu tlenek; berylu(II) tlenek; tlenek berylowy; beryllium oxide; BeO

diizobutyloketon; diisobutylketone; 2,6-dimetylo-4-heptanon

dibutyloketon; 5-nonanon; dibutylketone

gal metaliczny; gallium; gal metal; Ga +99,99%; temp. topn. 30 ºC; low price

tlenek galu; galu tlenek; galu(III) tlenek; Ga2O3

czterotlenek osmu; osmu(VIII) tlenek; tetratlenek osmu; osmu tlenek; osmu tetratlenek; osmu (VIII) tlenek; osmium tetroxide; osmium tetraoxide; OsO4

chlorek cezu; cezu chlorek; CsCl

wersenian sodowo-żelazowy; EDTA-Na,Fe(III)

kwas wersenowy; EDTA-H4

chlorek trimetylosililowy; chlorotrimetylosilan; TMS-Cl

nadrenian amonu; NH4ReO4; amonu nadrenian

kwas hialuronowy; hyaluronic acid; hyaluronan dostępny jako roztwór wodny (także w postaci jałowej - aseptyczny)

hialuronian sodu; sodu hialuronian; hialuronian sodowy; kwas hialuronowy - sól sodowa; sól sodowa kwasu hialuronowego; sodium hyaluronate

chlorek amonu; amonu chlorek; NH4Cl; sól amonowa kwasu solnego; techn.

siarczek antymonawy; siarczek antymonu(III); trójsiarczek antymonu; antymonu(III) siarczek(II); antimony(III) sulfide; antimonous sulfide; Sb2S3

N,N-dimetyloanilina; fenylodimetyloamina; dimetyloaminobenzen; Ph-N(Me)2; rozpuszczalnik do syntez

tlenosiarczek węgla; siarczek karbonylu; siarczek tlenek węgla, carbon oxide sulfide; karbonylu siarczek, carbonyl sulfide; COS; O=C=S; gaz
Istnieje możliwoć przygotowania roztworów w takich rozpuszczalnikach jak: czterochlorek węgla, heksan, chloroform, chlorek metylenu, eter dietylowy, toluen

dichlorek siarki; siarki dwuchlorek; chlorek siarki (II); SCl2; Cl-S-Cl

monochlorek siarki; disiarki dichlorek; siarki jednochlorek; siarki monochlorek; S2Cl2 (SCl); Cl-S-S-Cl

eter difenylowy; eter fenylowy; difenylowy eter; difenylooksan; fenoksybenzen; fenyloksybenzen; diphenyl ether; Ph-O-Ph

1-(2-pirydylazo)-2-naftol; PAN; wskaźnik

selenian sodowy; selenian disodowy; sodu selenian(VI); Na2SeO4

benzaldehyd; benzaldehyde; fenyloformaldehyd; formylobenzen; Ph-CHO

skand metal; skand metaliczny; skand pierwiastkowy; Sc min. 99%

wanadu tlenek; wanadu pięciotlenek; wanadu pentatlenek; vanadium pentoxide; wanadu(V) tlenek(II); bezwodnik kwasu wanadowego; V2O5

selenu czterochlorek; czterochlorek selenu; tetrachlorek selenu; selenu tetrachlorek; SeCl4

acetylenek miedzi; miedzi acetylenek; acetylenek miedziawy; acetylenek miedzi(I); węglik miedzi; stabilizowana zawiesina w wodzie lub innym rozpuszczlniku (dioksan, THF, DMF); Cu2C2*H2O

fluorek litu; litu fluorek, LiF

cyny czterochlorek; czterochlorek cyny; chlorek cynowy; cyny(IV) chlorek; SnCl4 bezwodny; ciecz; dymiący

krzemian miedzi; krzemian miedziowy; miedzi(II) krzemian; CuSiO3 (*xH2O)

odczynnik Drabkina; Drabkin's reagent; zawiera cyjanki

węglan baru; baru węglan cz. d. synt.

chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 25% do wytwarzania ClO2 (dwutlenek chloru; ditlenek chloru)

chloryn sodu, chloran(III) sodu; sodium chlorite; NaClO2; 80%

chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 28-29%

antymon metal; Sb

kalces wsk.

czerń eriochromowa T wsk.

odczynnik Ehrlicha

1-bromonaftalen

azotan ołowiawy; ołowiu (II) azotan; Pb(NO3)2

fluorek amonu; NH4F

odczynnik Kellera

płyn Bouina

odczynnik Schweizera

płyn Haynesa

odczynnik Molisha

płyn Nesslera

odczynnik Fehlinga

odczynnik Marquisa

odczynnik Duquenois'a (reakcja-test Duquenois'a)

odczynnik Tollensa

odczynnik Griessa

odczynnik Mecka

odczynnik Lucasa

odczynnik von Urka

odczynnik Helliga; płyn Helliga (wsk.)

azydek sodu; sodu azydek; triazotek sodu; trójazotek sodu; sodium azide; NaN3 cz.d.synt.

azotek boru; boru azotek; boron nitride; BN; proszek

lumogalion; lumogallion; odczynnik do fluorymetrycznego oznaczania galu (Ga), glinu (Al) i innych metali

oksycyjanek rtęci; tlenocyjanek rtęci; rtęci (II) cyjanek tlenek; mercury oxycyanide; mercury oxide cyanide; mercury (II) oxycyanide 33%; NC-Hg-O-Hg-CN; Hg2O(CN)2; stabilized by mercury cyanide 67%; extra pure CAS: [1335-31-5]

rtęciocyjanek potasu; czterocyjanortęcian potasowy; potasu rtęci (II) cyjanek; mercury potassium cyanide; potassium tetracyanomercurate; potassium mercury cyanide; mercuric potassium cyanide; K2Hg(CN)4

ciecz referencyjna; ciecz kalibracyjna o gęstości 2,0 g/ml

chloroplatynian potasowy; potasu chloroplatynian; heksachloroplatynian potasowy; potasu heksachloroplatynian (IV) cz.

eikonogen; kwas 4-amin-3-hydroksy-1-naftaleno-sulfonowy

czerwień rutenowa, ruthenium red; ruthenrot; tlenochlorek rutenowo amonowy; rutenu amonu tlenek chlorek; amonowo-rutenowy tlenochlorek; [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6

metawanadan amonowy; wanadan amonu; ammonium metavanadate; NH4VO3

zieleń kobaltowa; zieleń Rinmanna; cynkan kobaltu; tlenek cynkowo-kobaltowy; cobalt green; CoZnO2; CoO*ZnO

węglik krzemu; silicon carbide; krzemowęgiel; krzemu węglik; proszek SiC

2-metoksyetanol; 2-methoxyethanol; eter monometylowy glikolu etylenowego; CH3-O-CH2-CH2-OH; C3H8O2; cz.d.synt.

winian antymonylo-potasowy; antymonylu potasu winian; winian antymonylo-potasowy; C4H4KO7Sb*1/2H2O; cz.d.synt.

fluoresceina lab.

kwas salicylowy cz.; kwas o-hydroksybenzoesowy; C6H4(OH)COOH

kwas acetylosalicylowy; kwas o-acetoksybenzoesowy; kwas 2-acetoksybenzoesowy; C6H4(OAc)COOH

alkohol izoamylowy; 3-metylo-1-butanol; (CH3)2CHCH2CH2OH

woda królewska; aqua regia; mieszanina do roztwarzania złota i metali szlachetnych; dwuskładnikowa

pięciotlenek azotu; azotu pięciotlenek; azotu pentatlenek; bezwodnik azotowy; N2O5; do syntez proponujemy również roztwory w nastepujących rozpuszczalnikach: chloroform, czterochlorek węgla

kwas jodowodorowy; jodowodór roztwór w wodzie; hydrogen iodide; hydriodic acid; HI (dawniej HJ); do syntez 40% (dostępne również w wyższej cenie roztwory do 65%)

potasu nadjodan; nadjodan potasu; potasu jodan(VII); potasium periodate; KIO4; do syntez

chromian srebra; srebra chromian (VI); Ag2CrO4

mrówczan glinu; glinu mrówczan; sól glinowa kwasu mrówkowego; Al(HCOO)3

woda eterowa; nasycony roztwór eteru dietylowego w wodzie; eter dietylowy r-r w wodzie (20 ºC); Et2O; C4H10O; (C2H5)2O cz.d.a.

chlorek cynku; dichlorek cynku; cynku (II) chlorek; dwuchlorek cynku; cynku dichlorek; ZnCl2 bezwodny zbrylony (bezw.) cz.d.synt.

czterochlorek tytanu; tytanu czterochlorek; tetrachlorek tytanu; tytanu(IV) chlorek; TiCl4 bezwodny (bezw.)

czteroboran sodu 10-wodny; sodu tetraboran kryst.; boraks; borax; tetraboran sodu; sodu czteroboran; Na2B4O7*10H2O cz. lub do fotografii

octan 2-butoksyetylu; 2-butoxyethyl acetate; 1-(2-acetoksyetoksy)-butan; C4H9OCH2CH2OAc

acetaldehyd; aldehyd octowy; etanal; odczynnik skroplony; CH3CHO uwaga: przechowywać w lodówce temp. wrz. ok. 20 st. C

octan cynku; cynku octan uwodn.; octan cynku dwuwodny; Zn(OAc)2*2H2O

cyrkonu tetrachlorek; czterochlorek cyrkonu; cyrkonu czterochlorek; cyrkonu (IV) chlorek; ZrCl4 bezwodny

etyloamina; aminoetan; ethylamine; monoetyloamina; EtNH2; do syntez; roztwór 70%

izoheksan mieszanina węglowodorów; C6H14

kwas masłowy; kwas butanowy; butyric acid; CH3CH2CH2COOH; C4H8O2 cuchnący!

kwas walerianowy; kwas pentanowy; kwas butylokarboskylowy; CH3CH2CH2CH2COOH; C5H10O2

kwas mrówkowy; kwas metanowy; kwas hydrokarboksylowy; kwas formylowy; formic acid; 99%; HCOOH dostępny w stężeniach: 0,5%; 3%; 15%; 80%; 85% oraz innych na życzenie

heksametylodisilazan; hexamethyldisilazane; (CH3)3Si-NH-Si(CH3)3

indygokarmin barwnik

kwas amidosulfonowy; kwas aminosulfonowy; kwas amidosiarkowy; kwas aminosiarkowy; amid kwasu siarkowego; NH2-SO2-OH; H3SNO3

1,3-dimetylonaftalen; 1,3-dimethylnaphthalene 99%

ind metal; indium; In

cez metal; cez metaliczny; cesium; caesium metal; Cs

hafn metal; hafnium proszek, kawałki, wióry, pręty

węglan niklu bezwodny; niklu węglan bezwodny; węglan niklawy; niklu(II) węglan; cz.d.synt.; NiCO3; nickel carbonate anhydrous

węglan niklu uwodn.; węglan niklawy 6-wodny; nickel carbonate hydrate; nickel carbonate hexahydrate; NiCO3*6H2O

cyjanek niklu; cyjanek niklawy; cyjanek niklu(II); niklu(II) cyjanek; nickel cyanide; Ni(CN)2

cyjanoniklan potasowy; cyjanek niklawo-potasowy; niklu(II) dipotasu cyjanek; potassium nickel cyanide; potassium tetracyanonickelate; K2[Ni(CN)4]; K2Ni(CN)4

Odczynnik Clerici'ego; roztwór Clerici'ego; płyn Clerici'ego; Clerici solutions; ciecz o gęstości 4,25 g/ml (roztwór wodny o najwyższej gęstości)

octan talu; octan talawy; octan talu(I); talu(I) octan; thallium acetate; Tl(OAc); CH3COOTl

czterochlorek ołowiu; ołowiu(IV) chlorek; lead tetrachloride; tetrachlorek ołowiu; chlorek ołowiowy; PbCl4

brazilina; brazilin, ekstrakt naturalny z drzewa brazilwood; barwnik naturalny

jodometan; jodek metylu; iodomethane; methyl iodide; CH3I

dijodometan; dwujodometan; jodek metylenu; methylene iodide; diiodomethane; CH2I2

balsam kanadyjski do mikroskop.

olej wazelinowy, olej parafinowy wysokiej czysości

mrówczan talu; mrówczan talawy; mrówczan talu(I); talu(I) mrówczan; thalium(I) formate; Tl(OOCH); HCOOTl

malonian talu; malonian talawy; malonian talu(I); talu(I) malonian; metanodikarboksylan talu(I); thallium malonate; Tl2CH2(COO)2

kwas węglowy stężony; carbonic acid; H2CO3; roztwór wodny ok. 1,4‰ (w przel. na bezwodnik) dostępne także roztwory specjalne: 3%, 5%, 10%, 15% (w przeliczeniu na bezwodnik)

ortowęglan etylu; ortowęglan etylowy; czteroetoksymetan; tetraetoksymetan; tetraethyl orthocarbonate; ethyl orthocarbonate; tetraetyloxymethane; tetraethoxymethane; C(OEt)4

ortowęglan metylowy; ortowęglan czterometylu; czterometoksymetan; tetrametoksymetan; ortowęglan metylu; methyl orthocarbonate; tetramethyl orthocarbonate; tetramethoxymethane; C(OMe)4

ortomrówczan etylu; ortomrówczan trójetylowy; ortomrówczan trójetylu; ortomrówczan trietylu; triethyl orthoformate; triethyloxymethane; triethoxymethane; CH(OEt)3

tlenek dysprozu; trójtlenek dysprozu; tlenek dysprozu (III); dysprosium oxide; Dy2O3

tlenek holmu; holmium oxide; tlenek holmu(III); Ho2O3; do badań paramagnetyzmu

tlenek europu; europu(III) tlenek; europium oxide; Eu2O3

tlenek itru; itru(III) tlenek itrowy; ytrium oxide; Y2O3

bizmut metal; bizmut metaliczny; bismuth; Bi

kadm metaliczny; cadmium; Cd

o-nitrofenol; 2-nitrofenol; 1-hydroksy-2-nitrobenzen; o-nitrophenol; C6H5NO2

kwas siarkawy; kwas siarkowy(IV); kwas siarkowy(4); sulfurous acid; 8-10% r-r wodny; H2SO3

benzoesan benzylu; benzyl benzoate; C6H5COOCH2C6H5; C14H12O2

N-bromosukcynoimid; N-bromoimid kwasu bursztynowego; N-bromosuccinimide; NBS; C4H4BrO2

siarczan cerawy uwodn; siarczan ceru(III); Ce2(SO4)3*8H2O

chlorek rubidu; chlorek rubidowy; rubidu(I) chlorek; rubidium chloride; RbCl

pinenomerkaptan (mieszanina izomerów); pinenemercaptan (mixture of isomers)

cyjanek miedziawy; cyjanek miedzi(I); miedzi(I) cyjanek; cuprous cyanide; CuCN

cyjanek sodowy; cyjanek sodu; sodu cyjanek; sodium cyanide; NaCN; cz.d.synt.

mieszanina cyjankowa do miedziowania elektrolitycznego; zaw. cyjanek miedziawy, cyjanek sodu, cyjanek potasu; CuCN + KCN + NaCN

fulleren C60; fullerene-C60; Buckminsterfullerene

grafen proszek; graphene powder; nanopłytki; C

fluor; fluorine; F2

fluorowodór; fluorek wodoru; wodorek fluoru; hydrogen fluoride; HF

trójfluorek boru; boru(III) fluorek; fluorek borowy; boron trifluoride; BF3

jodek samarawy; dwujodek samaru; dijodek samaru; jodek samaru(II); samaru(II) jodek; samarium iodide; SmI2; cz.d.synt.

selenowodór; wodorek selenu; selenek wodoru; hydrogen selenide; H2Se

dekaboran; czternastowodorek dziesięcioboru; decaborane; B10H14

dwucyjan; cyjan; dicyjan; nitryl szczawiowy; dwunitryl kwasu szczawiowego; oksalidinitryl; oksalonitryl; dicyane; cyane; NCCN; (CN)2

bromocyjan; bromoformylonitryl; bromocyane; BrCN

tellurowodór; tellan; telluran; hydrogen telluride; H2Te

tellurek kadmu; cadmium telluride; CdTe

arsenowodór; arseniak; arsyna; arsan; arsenek wodoru; wodorek arsenu; arsine; hydrogen arsenide; AsH3

kwas kakodylowy; kwas dimetyloarsonowy; cacodylic acid; dimethylarsonic acid; (CH3)2As(O)OH

kakodylan sodu uwodn.; (CH3)2As(O)ONa

kwas arsenowy roztwór wodny; kwas arsenowy(V); arsenic acid; H3AsO4

kwas arsenawy roztwór wodny; kwas arsenowy(III); arsenous acid; H3AsO3


Wyślij wiadomość

Cena: 99.00 PLN

Dodał(a): laborowy


Emailpokaż email...

Stan: NowyPrzestrzegaj kilka zasad bezpieczeństwa podczas transakcji

1. Umów się na spotkanie osobiście z drugą stroną transakcji
2. Koniecznie sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty.
3. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
4. Nigdy nie płać z góry.
5. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub kont bankowychJeśli masz podejrzenia, że to ogłoszenie jest oszustwem, koniecznie zgłoś w celu usunięcia ogłoszenia z serwisu! Zgłoś nadużycie
Opublikowano: 2024-04-01    |   Wyświetleń: 170   |   ID Ogłoszenia: 5327   |   Link do ogłoszenia: https://rapto.pl/5327,labs-pol-centrum-odczynnikow-chemicznych-23


100 100 1
99.00 PLN http://schema.org/InStock http://schema.org/NewCondition OGL-05327 2024-04-01 2024-05-01
5327

Powiadom znajomego | Zgłoś nadużycieOgłoszenia promowane

Zdjęcie produktu

Arthrotec

99,00 PLN

99,00 PLN

Zdjęcie produktu

Aarthrotec forte mizoprostol 180 zł

180,00 PLN

180,00 PLN

Zdjęcie produktu

Aarthrotec forte mizoprostol 180 zł

180,00 PLN

180,00 PLN

Zdjęcie produktu

Arthrotec

99,00 PLN

99,00 PLN

Zdjęcie produktu

Tabletki poronne

99,00 PLN

99,00 PLN

Zdjęcie produktu

Tabletki poronne

99,00 PLN

99,00 PLN

Zdjęcie produktu

Misoprostol

99,00 PLN

99,00 PLN

Dołącz do naszych społeczności

Kategorie ogłoszeń w serwisie Rapto.pl Ogłoszenia w największych miastach Popularne wyszukiwania
Facebook

Tutaj możesz zgłosić administratorowi serwisu nadużycie.

Tutaj możesz wysłać email do znajomego z linkiem do ogłoszenia.


Aby wysłać wiadomość musisz być zalogowany


Strzałka w górę