Labs-Pol Centrum Odczynników Chemicznych 1/3

[Firmowe] - Usługi zdrowotne - Nowe


Labs-Pol Centrum Odczynników Chemicznych 1/3

Informacje dodatkowe

Możliwe wystawienie faktury: tak

Opis

Labs-Pol to jedyne takie laboratoirum online otwarte dla wszystkich, bez koniecznych zezwoleń na kupno odczynników.
Wychodzimy z założenia, że dorośli ludzie to nie dzieci i jeśli chcą Państwo kupić potrzebne odczynniki to nie są tutaj przypadkiem i doskonale wiecie co robicie.
Kontakt w sprawie zamówień: labspol@skiff.com
OSTRZEŻENIE:
Oferowane w naszym laboratorium odczynniki chemiczne są niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia;
większość z nich ma przypisane zwroty ostrzegawcze o ryzyku (R) i bezpieczeństwie (S).

czterochlorek hafnu; tetrachlorek hafnu; hafnu tetrachlorek; hafnu(IV) chlorek; hafnium tetrachloride; hafnu czterochlorek; HfCl4

anilina; aminobenzen; fenyloamina; phenylamine; aniline; PhNH2

chlorowodorek aniliny; aniliny chlorowodorek; chlorek aniliniowy; chlorek fenyloamoniowy; aniline hydrochloride; PhNH2*HCl

kwas bromowodorowy; bromowodór r-r wodny; hydrobromic acid; hydrogen bromide; HBr stężenia: od 0,001% do 100% (dostępne także roztwory w innych rozpuszczalnikach)

nadmanganian sodu; manganian(VII) sodu; sodu nadmanganian; NaMnO4 bezwodny

nadmanganian litu; LiMnO4

diselenek węgla, dwuselenek węgla; węgla diselenek; carbon diselenide; CSe2

czterochlorek germanu; germanu(IV) chlorek; germanu czterochlorek; tetrachlorek germanu; GeCl4

nadmanganian baru; Ba(MnO4)2

pył cynkowy; cynk pył - ok. 3-4 mikrony; cynk proszek; Zn

antrachinon

EDTA; wersenian dwusodowy; wersenian disodowy; sodu wersenian dwuzasadowy

ftalimid; imid kwasu ftalowego

ftalamid; diamid kwasu ftalowego

o-toluidyna; 2-metyloanilina; 2-aminotoluen; 1-amino-2-metylobenzen

trójbromek fosforu; tribromek fosforu; fosforu(III) bromek; tribromofosfina

jodu trójchlorek; trichlorek jodu; jodu trichlorek; trójchlorek jodu; trichlorojod; iodine trichloride; ICl3 cz.

jodu pięciotlenek; pentatlenek jodu; jodu pentaltenek; I2O5

tlenek ołowiowy; tlenek ołowiu(IV); ołowiu(IV) tlenek; PbO2

dwufenyloamina; difenyloamina; N-fenyloanilina

kwas malonowy; kwas metanodikarboksylowy

bromian potasu; KBrO3; bromian(V) potasu; potasu bromian(V)

kwas szczawiowy; (COOH)2*2H2O; kwas etanodiowy; uwodniony (dwuhydrat)

kwas sulfanilowy

1,10-fenantrolina; o-fenantrolina cz.d.a. wskaźnik redox

batofenantrolina; 4,7-difenylo-1,10-fenantrolina cz.d.a. wskaźnik

n-heptan; C7H16

n-oktan; C8H18

n-nonan; C9H20

dekalina

nitrobenzen; C6H5NO2

azotan srebra (ampułki po 0,1mol=16,989g); AgNO3

trifenylofosfina; trójfenylofosfina; fosfina trójfenylowa; triphenylphosphine; P(C6H5)3; P(Ph)3 cz.d.a. 99%

gadolinu szczawian; gadolin strącony; szczawian gadolinu; Gd2(C2O4)3

octan metylu; metylu octan; metylu etanian; ester metylowy kwasu octowego

alkohol benzylowy; a-hydroksytoluen; hydroksymetylobenzen; fenylometanol

glinowodorek litu; litu, glinu wodorek; LiAlH4; LAH

brom; brom pierwiastkowy; brom ciekły; liquid bromine; Br2

bezwodnik ftalowy; bezwodnik kwasu o-ftalowego; ftalowy bezwodnik; bezwodnik kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego; C6H4(CO)2O; C8H4O3

fluorek baru; dwufluorek barowy; difluorek baru; baru fluorek; fluorek barowy; BaF2

siarkowodór ciekły; ciekły siarkowodór; hydrogen sulfide; hydrogen sulphide; sulfan; H2S 98% w butli

tioacetamid; amid kwasu tiooctowego; AKT; CH3CSNH2 cz.d.a.

kwas dichlorooctowy o wysokiej czystości +99%; dichloroacetic acid; dichloroctowy kwas; DCA; Cl2HCCOOH sól sodowa wyceniona została poniżej

dichlorooctan sodu; dichloroctan sodu; dichlorooctan sodowy; sól sodowa kwasu dichlorooctowego; NaDCA; CCl2HCOONa - sprzedaż wyłącznie poprzez serwis WWW.NADCA.PL

octan kadmu; octan kadmowy; kadmu(II) octan; octan kadmowy uwodniony (dwuhydrat); Cd(CH3COO)2·2H2O

cyjanowodór ciekły; nitryl kwasu mrówkowego; HCN; hydrogen cyanide; w ampułkach szklanych zatopionych w zasadowym roztworze

fluorek strontu; difluorek strontu; strontu fluorek; strontu difluorek; fluorek strontowy; SrF2

DENSOL 20XS; płyn o gęstości 2,0 g/cm3; ciecz o gęstości 2,0 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,0 g/ml)

DENSOL 25CT; płyn o gęstości 2,5 g/cm3; ciecz o gęstości 2,5 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,5 g/ml)

DENSOL 30DM; płyn o gęstości 3,0 g/cm3; ciecz o gęstości 3,0 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 3,0 g/ml)

DENSOL 33YM; płyn o gęstości 3,3 g/cm3; ciecz o gęstości 3,3 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 3,3 g/ml)

DENSOL 36YF; płyn o gęstości 3,6 g/cm3; ciecz o gęstości 3,6 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 3,6 g/ml)

Clerici solution; roztwór Clerici'ego; ciecz o gęstości 4,25 g/ml - 5,0 g/ml

fluorek ołowiu; difluorek ołowiu; fluorek ołowiawy; ołowiu fluorek; ołowiu difluorek; ołowiu(II) fluorek; PbF2

nadchloran potasu; chloran(VII) potasu; potasu chloran(VII);KClO4

kwas nadchlorowy; kwas chlorowy (VII) 60% (lub 70%: +25% drożej)

magnez wióry; Mg

chlorek glinu; glinu chlorek; AlCl3 bezwodny; bezw.

cyjanek benzylu; fenyloacetonitryl; a-toluonitryl

rtęć metal; ciecz; ciekły metal; mercury metal; Hg; d = ok. 13,58 g/ml

czterochlorek krzemu; krzemu czterochlorek; krzemu (IV) tetrachlorek; krzemu tetrachlorek; tetrachlorek krzemu; SiCl4

tymoloftaleina

karbid; acetylenek wapnia; węglik wapnia 80% techn.

pięciochlorek fosforu; PCl5; fosforu(V) chlorek; fosforu pięciochlorek; chlorek fosforu(V)

kwas bromosulfonowy; bromek kwasu siarkowego

fenoloftaleina

czterobromofenoloftaleina; tetrabromofenoloftaleina

2,5-dwufenylooksazol; 2,5-difenylooksazol do scyntylacji

antracen; anthracene; C14H10

p-nitroanilina; 4-nitroanilina; 1-amino-4-nitrobenzen; p-nitroaniline

siarczek sodu; sodu siarczek; Na2S * 9H2O; siarczek sodowy; (sodium sulfide, sodium sulphide) disodu siarczek cz.d.a. pakowane pod azotem
UWAGA! Ilości 100 g, 250 g i 1 kg pakowane w specjalne słoje z uszczelką teflonową umożliwiającą wielokrotne szczelne zamykanie (np. pod azotem lub argonem) bez ryzyka utleniania.
Przez to odczynnik jest trwalszy. NIE STOSUJEMY WOSKU, KTÓRY UTRUDNIA PRACĘ - chyba, że na życzenie Klienta.

sód metal; sód metaliczny; Na w dużych kawałkach (w nafcie lub pod argonem); sodium metal big pieces dostępne czystości: cz.d.synt. (min. 98%); cz.d.a. (min. 99,5%); HighPure (+99,95%); UltraPure (+99,997%)

tantal metal taśma Ta +99,5%; tantalum metal purum

pięciochlorek antymonowy; antymonu(V) chlorek; chlorek antymonu(V); pentachlorek antymonu; SbCl5

keton butylowo metylowy; butylometyloketon

dwusiarczek węgla; disiarczek węgla; węgla disiarczek

furfural; aldehyd furfurylowy; 2-formylofuran

chlorek etylu; chloroetan

azotek tytanu; tytanu(III) azotek; TiN; 99,9%

octan ołowiawy uwodn.; octan ołowiu(II); ołowiu(II) octan; lead(II) acetate; plumbous acetate trihydrate; Pb(CH3COO)2*nH2O (n = max 3)

rod metaliczny; rhodium; Rh

polikrzemian litu; trójkrzemian litu; krzemian litu roztwór techniczny; litu krzemian; litowe szkło wodne; szkło wodne litowe; szkło litowe; lithium silicate; lithium polysilicate; lithium glass; lithium water glass; Li2O(SiO2)n (n=ok.3); *Li2SiO3*; roztwór techn.

bromek n-propylu; 1-bromopropan

jodobenzen; jodek fenylu

jodek izobutylu; 1-jodo-2-metylopropan

trichloroetylen; trójchloroetylen; ClCH=CCl2; C2HCl3

siarczan baru; siarczan barowy; BaSO4

selenin sodowy; sodu selenin; selenin dwusodowy; selenin disodowy; selenian(IV) sodu; sodium selenite; disodium selenite; sodium selenate(IV); Na2SeO3

kwas selenawy; selenous acid H2SeO3

sodu biselenin; sodu wodoroselenin; kwaśny selenin sodu; sodium biselenite; sodium hydrogen selenite; NaHSeO3

tlenochlorek selenu; oksychlorek selenu; chlorek tlenek selenu; selenu oksychlorek; selenu tlenochlorek; selenium oxychloride; SeOCl2

dwutlenek selenu; ditlenek selenu; selenu dwutlenek; selenu ditlenek; bezwodnik selenawy; selenium dioxide; SeO2

tlenek cerowy; ceru(IV) tlenek; CeO2

rozanilina barwnik

2,4-dinitrofenylohydrazyna; 2,4-DNPH; 2,4-DNP; 2,4-dinitrophenylhydrazine; cz.d.a. / P.A. (stab.); C6H6N4O4

nadmanganian potasu; potasu manganian(VII); KMnO4

dwuchromian potasu; potasu dwuchromian; K2Cr2O7

chromian potasu; potasu chromian; K2CrO4

stop Wooda (niskotopliwy stop, t.t. ok. 70 ºC)

stop niskotopliwy Loma-40 (temp. topn. ok. 47 ºC) z indem

stop niskotopliwy Edwardsa (Galzin 95.5) (temp. topn. ok. 25 ºC)

stop niskotopliwy Garbera (t.t. ok. 15 ºC)

stop niskotopliwy Rosego (Rose alloy), stop Newtona (Newton's alloy), stop Lichtenberga (Lichtenberg alloy) (temp. topn. ok. 92-96 ºC)

stop niskotopliwy o składzie tożsamym ze składem produktu o nazwie handlowej galinstan** (ciecz w temp. pok.); ciekły stop, ciekły metal; zawiera gal

stop niskotopliwy Lipowitza (temp. topn. ok. 60-70 ºC)

stop niskotopliwy NaK; stop sodu z potasem; sód i potas; sodium potassium alloy; Na + K (22:78); temp. topn. ok. -11 ºC (lit.); łatwopalne! wybuchowe! zapala się na powietrzu i w kontakcie z wodą

stop niskotopliwy Fielda (Field's alloy) (temp. topn. ok. 61 ºC)

stop niskotopliwy talu i rtęci; Mertal; mercury thallium alloy; Hg + Tl (temp. topn. ok. -58 ºC/lit.)

tantalu pięciochlorek; tantalu pentachlorek; pięciochlorek tantalu; tantalum pentachloride; TaCl5

chlorek tionylu; tionylu chlorek; tlenochlorek siarki (IV); SOCl2; do syntez

1,3-dinitrobenzen

dwuetylodwutiokarbaminian sodu; dietyloditiokarbaminian sodu cz.d.a.

pirolidynoditiokarbaminian amonu

adonitol; adonit

arsenin sodu; sodu arsenin; sodu arsenian (III)

arsenu pięciotlenek; arsenu (V) tlenek; As2O5; bezwodnik kwasu arsenowego

trójtlenek arsenu; tritlenek arsenu; arsenu (III) tlenek; arsenium oxide; As2O3; arszenik

2,2'-dwupirydyl; 2,2'-dipirydyl; 2,2'-bipirydyl

barwnik Giemsy; Giemsa stain; barwnik Giemzy

barwnik May-Grunwalda

odczynnik Nonne-Appelta

odczynnik Pandy'ego

odczynnik Rosina

jodek litu; jodek litowy; litu jodek; LiI (dawn. LiJ)

dimetyloglioksym; odczynnik Czugajewa

żelazicyjanek potasu; potasu heksacyjanożelazian; potasu heksacyjanożelazian (III);K3Fe(CN)6

żelazocyjanek potasu uwodn.; potasu heksacyjanożelazin; potasu heksacyjanożelazian (II); K4Fe(CN)6*3H2O

cytrynian żelazowo-amonowy (zielony); amonowo-żelazowy cytrynian; do cyjanotypii; ammonium ferric citrate green cyanotype grade

chlorek czteropirydynożelazawy; chlorek tetrapirydynożelaza(II); dichlorotetrakis(pyridine)iron; Fe(Py)4Cl2

fosforan amonu; amonu fosforan; fosforan monoamonowy; NH4H2PO4

tetrachloroetylen; tetrachloroeten; czterochloroetylen; C2Cl4; Cl2C=CCl2

alkohol amylowy; alkohol pentanowy; pentanol; n-pentanol; C5H12O; C5H11OH

oranż metylowy

siarczan hydroksylaminy; hydroksylaminy siarczan; 2(NH2OH)*H2SO4

chlorowodorek hydroksylaminy; hydroksylaminy chlorowodorek; NH2OH*HCl

siarczan hydrazyny; N2H4*H2SO4

kofeina; 1,3,7-trimetyloksantyna; caffeine; 1,3,7-trimethylxanthine

1-chlorodekan; chlorek n-decylu

p-dibromobenzen; 1,4-dibromobenzen

etylenodiamina; 1,2-diaminoetan

trójchlorek fosforu; PCl3; fosforu trichlorek; trichlorofosfina; fosforu (III) chlorek

tlenochlorek fosforu; POCl3; fosforu monotlenek trichlorek; trichlorek fosforylu; tlenek trichlorofosfiny

tiofen

azotan lantanu; lantanu azotan

kwas azotowy bezwodny; kwas azotowy 100% (min 98%); kwas azotowy dymiący; kwas azotowy o gęstości 1,5; gęstość: 1,49-1,5

chlorek chromylu; tlenochlorek chromu (VI); chromu chlorek, tlenek; CrO2Cl2 - bezwodny

chlorek chromowy; chlorek chromu (III); chromu (III) chlorek; CrCl3

chlorek chromawy; chlorek chromu (II); chromu (II) chlorek; CrCl2

błękit pruski; żelazocyjanek żelazowy; żelaza(III) heksacyjanożelazian(II); żelazocyjanek żelaza; prussian blue; iron ferrocyanide; Fe4[Fe(CN)6]3; CAS: [14038-43-8]

cyjanek rtęciowy; cyjanek rtęci(II); rtęci (II) cyjanek; mercury cyanide; mercuric cyanide; Hg(CN)2 dostępne czystości: cz.d.a.; ExtraPure; UltraPure; farmakopelany

amoniak - nasycony roztwór w metanolu

amoniak - nasycony roztwór w bezw. etanolu

amoniak - nasycony roztwór w bezw. izopropanolu

ciekły amoniak techn.; amoniak ciekły; amoniak skroplony

bromowodór ciekły w butli (pod ciśnieniem)

chlorobenzen

o-dichlorobenzen; 1,2-dichlorobenzen

p-dichlorobenzen

2-nitroanilina; o-nitroanilina; 1-amino-2-nitrobenzen

kwas selenowy; kwas selenowy(VI); selenowy kwas; H2SeO4 90-95%

Lit metaliczny; lit metal; lithium metal; Li

chlorek magnezu bezw.; magnezu chlorek bezw.; MgCl2; magnesium chloride anhydrous

potas metaliczny; potas metal; potassium; K

potasu antymonian 3-wodny (trihydrat); heksahydroksyantymonian potasu; KSb(OH)6; KSbO3*3H2O

ryboflawina; witamina B2

tetrahydrofuran; THF techn.

aceton techn.; 2-propanon techn. min. 97%

dioksan; 1,4-dioksan techn.

dimetylosulfotlenek; DMSO techn.

1,2-dichloroetan; chlorek etylenu; etylenu chlorek

azotan srebra; srebra azotan; AgNO3

azotyn srebra; srebra azotyn; azotan (III) srebra; AgNO2

cyjanek srebra; srebra cyjanek; AgCN

etanol absolutny; alkohol etylowy abosolutny; 99,8%, farm. nieskażony; CH3CH2OH, EtOH, C2H5OH

jodek kadmu; jodek kadmowy; kadmu (II) jodek; kadmu jodek; CdI2 cz.d.synt.

jodek potasu; potasu jodek; jodek potasowy; KI (dawn. KJ) cz.d.synt. inne gatunki: lab.; cz.; cz.d.a. (czda); farmaceutyczny; spożywczy

płyn Lugola lab.

jod; jod pierwiastkowy; iodine; I2 (dawniej J2)

tellur; Te

czterochlorek telluru; tetrachlorek telluru; telluru (IV) chlorek; telluru tetrachlorek; TeCl4

nitrometan; CH3NO2; MeNO2

1-bromodekan; bromek decylu; decylu bromek; CH3(CH2)8CH2Br

izobutanol; 2-metylo-1-propanol; 2-metylopropanol; isobutanol; alkohol izobutylowy; (CH3)2CHCH2OH cz.d.synt.

kwas sulfosalicylowy; kwas 5-sulfosalicylowy; kwas 2-hydroksy-5-sulfobenzoesowy dihydrat

pięciotlenek tantalu; pentatlenek tantalu; tantalu pentatlenek; ditantalu pentatlenek; Ta2O5 "do ceramiki"

lantan metal; lanthanum; La

gadolin metal; gadolinium; Gd

niob metal; Nb

chlorek metylenu; dichlorometan; methylene chloride; metylenu chlorek CH2Cl2

chlorek potasu; chlorek potasowy; potasu chlorek; KCl cz.d.synt.

orcinol; orcynol; 5-metylorezorcyna; 3,5-dihydroksytoluen monohydrat

N-metylopirolidon; NMP; doskonały rozpuszczalnik w syntezie; bardziej odporny na kwasy i zasady od DMF

heksametylofosforotriamid; HMPA; heksametylofosforamid; P(O)(NMe2)3

tetranitrometan; TNM; czteronitrometan; C(NO2)4

krzem; krzem pierwiastkowy, pierwiastek krzem; Si proszek

kwas 4-aminotolueno-5-sulfonowy; kwas 2-amino-5-metylobenzenosulfonowy; kwas p-toluidyno-2-sulfonowy; kwas 4-metyloanilino-2-sulfonowy; CAS: 88-44-8

dezoksycholan sodu; deoksycholan sodu; kwas dezoksycholowy sól sodowa

antypiryna; 2,3-dimetylo-1-fenylo-5-pirazolon

amonu mrówczan; mrówczan amonu; kwasu mrówkowego sól amonowa; metanian amonu

mrówczan metylu; metanian metylu; metylu mrówczan

chlorek kobaltu; kobaltu chlorek; kobaltu(II) chlorek; kobaltawy chlorek; dichlorek kobaltu; CoCl2*6H2O

siarczan kobaltu; kobaltu siarczan; kobaltawy siarczan; kobaltu(II) siarczan; CoSO4*7H2O

sodu fluorek; fluorek sodu; NaF

chlorek ołowiawy; dichlorek ołowiu; dwuchlorek ołowiu; ołowiu(II) chlorek; ołowiu dichlorek; PbCl2

5-chloro-1-fenylo-tetrazol

pallad metaliczny

alkohol izobutylowy; 2-metylo-1-propanol

izopropanotiol; merkaptan izopropylowy; 2-hydrotiopropan; 2-propanotiol; 2-propanethiole

albumina wołowa

kwas p-toluenosulfonowy

chlorek p-toluenosulfonowy

trijodek azotu; trójjodek azotu; trijodoamina; NI3 (dawniej NJ3); do syntezy

eozyna

dibromometan; bromek metylenu; d=2,49 g/ml

izopropanotiolan sodu; sól sodowa 2-propanotiolu; 2-propanotiolan sodu; sodu izopropanotiolan; sodu 2-propanotiolan

siarczek sodu bezwodny; sodu siarczek; Na2S

octan manganawy; octan manganowy (III); octan manganu (III); manganu (III) octan; Mn(OAc)3; Mn(CH3COO)3; bezwodny

sód - piasek; piasek sodowy; Na; średn. max. 3 mm (większość poniżej 0,5 mm), pod ksylenem (możliwe inne rozpuszczalniki: eter dietylowy, THF, dioksan)

oranż b-naftolowy; oranż beta-naftolowy; oranż masłowy; oranż betanoftolowy; oranż II; kwaśny oranż 7; tropeolina OOO nr. 2; oranż olejowy; oranż tłuszczowy

b-naftalenosulfonian sodu; sodu b-naftalenosulfonian; betanaftalenosulfonian sodu

selen, selenium, Se

2,2'-bichinolina; 2,2'-bichinoil; kuproina

1,5-difenylokarbazyd

fosgen; dichlorokarbonyl; dichlorek kwasu węglowego; COCl2; roztwór w toluenie ok. 20% w/v (200 g w litrze)

kwas siarkowy dymiący; oleum, roztwór SO3 w H2SO4; tritlenek siarki w kwasie siarkowym; oferowane stężenia: 1-3% 10-14% 21-25% 36-39% 64-68% inne w/g wymagań Klienta

trójtlenek siarki; tritlenek siarki; bezwodnik kwasu siarkowego; SO3

kompleks pirydyna trójtlenek siarki; Py*SO3

trifluorek boru kompleks z eterem; BF3 * Et2O; eterat trójfluorku boru; trójfluorek boru:eter dietylowy (1:1)

trichlorometylosulfenylu chlorek; Cl3C-SCl; perchlorometylomerkaptan; CCl4S; trichloro-chlorotiometan; gęstoć: 1,7

niklu chlorek; niklu (II) chlorek; chlorek niklawy; chlorek niklu (II); NiCl2 bezwodny

2,4,6-tribromofenol

metyloamina; MeNH2; aminometan; CH3NH2


Wyślij wiadomość

Cena: 99.00 PLN

Dodał(a): laborowy


Emailpokaż email...

Stan: NowyPrzestrzegaj kilka zasad bezpieczeństwa podczas transakcji

1. Umów się na spotkanie osobiście z drugą stroną transakcji
2. Koniecznie sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty.
3. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
4. Nigdy nie płać z góry.
5. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub kont bankowychJeśli masz podejrzenia, że to ogłoszenie jest oszustwem, koniecznie zgłoś w celu usunięcia ogłoszenia z serwisu! Zgłoś nadużycie
Opublikowano: 2024-04-01    |   Wyświetleń: 154   |   ID Ogłoszenia: 5326   |   Link do ogłoszenia: https://rapto.pl/5326,labs-pol-centrum-odczynnikow-chemicznych-13


100 100 1
99.00 PLN http://schema.org/InStock http://schema.org/NewCondition OGL-05326 2024-04-01 2024-05-01
5326

Powiadom znajomego | Zgłoś nadużycieOgłoszenia promowane

Zdjęcie produktu

Misoprostol

99,00 PLN

99,00 PLN

Zdjęcie produktu

Aarthrotec forte mizoprostol 180 zł

180,00 PLN

180,00 PLN

Zdjęcie produktu

Tabletki poronne

99,00 PLN

99,00 PLN

Zdjęcie produktu

Arthrotec

99,00 PLN

99,00 PLN

Zdjęcie produktu

Aarthrotec forte mizoprostol 180 zł

180,00 PLN

180,00 PLN

Zdjęcie produktu

Tabletki poronne

99,00 PLN

99,00 PLN

Zdjęcie produktu

Arthrotec

99,00 PLN

99,00 PLN

Dołącz do naszych społeczności

Kategorie ogłoszeń w serwisie Rapto.pl Ogłoszenia w największych miastach Popularne wyszukiwania
Facebook

Tutaj możesz zgłosić administratorowi serwisu nadużycie.

Tutaj możesz wysłać email do znajomego z linkiem do ogłoszenia.


Aby wysłać wiadomość musisz być zalogowany


Strzałka w górę