Labs-Pol Centrum Odczynników Chemicznych 2/3

[Firmowe] - Pozostałe - Nowe


Labs-Pol Centrum Odczynników Chemicznych 2/3
  • Labs-Pol Centrum Odczynników Chemicznych 2/3

Informacje dodatkowe


Opis

Labs-Pol to jedyne takie laboratoirum online otwarte dla wszystkich, bez koniecznych zezwoleń na kupno odczynników.
Wychodzimy z założenia, że dorośli ludzie to nie dzieci i jeśli chcą Państwo kupić potrzebne odczynniki to nie są tutaj przypadkiem i doskonale wiecie co robicie.
Kontakt w sprawie zamówień: labs-pol@proton.me
OSTRZEŻENIE:
Oferowane w naszym laboratorium odczynniki chemiczne są niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia;
większość z nich ma przypisane zwroty ostrzegawcze o ryzyku (R) i bezpieczeństwie (S).

metyloamina roztwór w wodzie min 40%

metyloamina r-r 40% w metanolu; MeNH2; aminometan; methylamine 40% in methanol; CH3NH2

metyloamina 40% roztwór w etanolu skażonym; methylamine 40% in denaturated ethanol; MeNH2; CH3NH2

siarczek sodu dwuwodny techn.; Na2S*2H2O; max 40% wody (min 60% Na2S bezw.)

kuminaldehyd; aldehyd kuminowy; aldehyd kumenowy; 4-izopropylobenzaldehyd

N-metylo-p-toluenosulfonamid; N-metylo-p-toluenosulfamid

N-metylo-N-nitrozo-p-toluenosulfonamid; do bezp. wytwarzania diazometanu

pięciotlenek fosforu; fosforu(V) tlenek; pentatlenek fosforu; tetrafosforu dekatlenek; phosphorus pentoxide; diphosphorus pentoxide; phosphorus(V) oxide; phosphoric anhydride; tetraphosphorus decaoxide; tetraphosphorus decoxide; P2O5; P4O10

tlenek tributylocyny; tlenek bis(tributylocyny); heksabutylodistannoksan; tributyltin oxide; bis(tributyltin) oxide; TBTO; [(Bu)3Sn]2O

chlorek tributylocyny min 95%; chlorotributylostannan; tributylocyny chlorek; Bu3SnCl

fosfor fioletowy; violet phosphorus; Hittorf's phosphorus; P

p-toluenosulfonamid; p-toluenosulfamid; 4-toluenosulfonamid; amid kwasu p-toluenosulfonowego; amid kwasu 4-metylobenzenosulfonowego; CH3C6H4SO2NH2

trójchlorek złota; trichlorek złota; złota(III) chlorek; AuCl3 również jako roztwór a eterze

chloran potasu; potasu chloran; KClO3 techn.

trójsiarczek czterofosforu; P4S3; seskwisiarczek fosforu; siarczek fosforu (II i III); fosforu siarczek techn.

kwas chlorosulfonowy; chlorosulfonowy kwas

naftalen; C10H8

magnez proszek; magnez metaliczny; magnez metal; Mg

1-naftyloamina; 1-aminonaftalen cz.d.a.

magnezu tlenek; tlenek magnezu; MgO; magnezja; cz.d.a. (czysty do analiz)

magnezu tlenek super czysty (super czysty) s.cz.

glin proszek; aluminium proszek; Al

polichlorek winylu; PCW, PCV, PVC proszek, polyvinyl chloride

teflon proszek; PTFE; politetrafluoroetylen; tarflen; proszek

PTFE mikroproszek 1-3 mikrony; (CF2-CF2)n; (CF2)n; (C2F4)n

miedź proszek; copper; miedź metaliczna; Cu

grafit proszek; węgiel; C

tiofluoresceina wsk. (do analiz)

benzoesan baru; baru benzoesan cz.; Ba(PhCOO)2; Ba(C6H5COO)2

siarkowodór roztwór w wodzie; H2S; 0,01 mol/l

kwas fosforowy 90% - 95%; kwas ortofosforowy; H3PO4; 90% kwas fosforowy stężony

etanolan sodu roztwór w etanolu; etoksylan sodu; etoksysód; sodu etanolan; etanolu sól sodowa; EtONa; NaOEt; C2H5ONaroztwory: od 10 do 300 g/l; od 0,15 do 4,4 mol/l

kwas fluorosulfonowy min 95%; FSO3H

chrysen; chryzen; chrysene

odczynnik metalurgiczny; odczynniki do badania stali; mieszaniny do trawienia stali; odczynnik do badania makrostruktury stopów żelaza i stali oraz do ujawniania mikrostruktury stali lista wszystkich odczynników zestawiona jest poniżej

odczynnik Jacewicza

odczynnik Oberhoffera

odczynnik Adlera

odczynnik Fry

Nital; NITAL-5 lub NITAL-8; odczynnik do badań stali

PIKRAL; odczynnik do trawienia (do badań stali)

odczynnik Tuckera; odczynnik do badań stali

odczynnik Heyna; odczynnik do trawienia (odczynnik metalograficzny)

odczynnik Baumana; odczynnik do badań stali

Odczynnik Wijsa; roztwór Wijsa; Wijs reagent;; chlorek jodu r-r w kwasie octowym; ICl

czterochloroplatynian potasowy; tetrachloroplatynin potasowy; potasu tetrachloroplatynian(II); potassium tetrachloroplatinate(II); K2PtCl4

czterochlorek platyny; tetrachlorek platyny; platyny(IV) chlorek; chlorek platyny(IV); platinum tetrachloride; platinum(IV) chloride; PtCl4

dwuchlorek platyny; dichlorek platyny; platyny(II) chlorek; chlorek platyny(II); platinum dichloride; platinum(II) chloride; PtCl2

wolframian sodu; wolframian sodowy; sodu wolframian uwodniony; Na2WO4*2H2O

węglan magnezu; magnezu węglan MgCO3 (częciowo zasadowy) cz.d.a.

węglan magnezu; magnezu węglan; węglan magnezowy (niezasadowy) MgCO3 cz.d.a.

ołowiu tlenek; tlenek ołowiawy; tlenek ołowiu(II); PbO

kwas cytrynowy

disiarczek selenu; selenu dwusiarczek; siarczek selenu; selenu siarczek; SeS2 składnik szamponów przeciwłupieżowych

Mieszanina Eschki (do oznaczania siarki) cz.d.a. (sp. cz.)

niklu karbonylek; Ni(CO)4; nickel tetracarbonyl

toru azotan; azotan toru; toru (IV) azotan; thorium nitrate; Th(NO3)4*xH2O (x= max. 5)

toru węglan; węglan toru; toru (IV) węglan; thorium carbonate; Th(CO3)2

miedzi siarczan; CuSO4*5H2O; siarczan miedziowy; miedzi (II) siarczan; siarczan miedzi (II) uwodniony (niebieski) cz.

miedzi siarczan bezwodny; CuSO4; siarczan miedziowy bezw.; miedzi (II) siarczan

ceru siarczan; siarczan cerowy; ceru (IV) siarczan; Ce(SO4)2*4H2O cz.d.a.

cyrkonu azotan uwodn.; azotan cyrkonu uwodniony; cyrkonu(IV) azotan uwodniony; Zr(NO3)4 * 5H2O

azotan cyrkonylu uwodniony; oksyazotan cyrkonu; tlenoazotan cyrkonu; cyrkonu(IV) tlenek diazotan; ZrO(NO3)2 * xH2O x=2-6

cyrkonu azotan bezwodny; azotan cyrkonu; Zr(NO3)4

wapń metaliczny cz.; Ca wapń metal 99%

niklu chlorek; chlorek niklawy; chlorek niklu (II); NiCl2*6H2O techn.

aldehyd 4-etoksybenzoesowy; 4-etoksy-benzaldehyd

chlorek allilu, allilu chlorek, 1-chloro-2-propen, CH2=CH-CH2-Cl, cz.

wzorce amin kancerogennych czystość min. 97% (GC); aminy kancerogenne; aniliny; aminy aromatyczne

wzorce węglowodorów aromatycznych czystość min. 97% (GC); węglowodory aromatyczne

wzorzec alergenu: podsierstek koci (biały); alergen koci naturalny

wzorzec alergenu: podsierstek koci (czarny); alergen koci naturalny

siarczek potasowy bezwodny; potasu siarczek; siarczek potasu; potassium sulfide anhydride; K2S

siarczek rubidu; rubidu siarczek; siarczek rubidowy; rubidium sulfide; Rb2S bezwodny

litu siarczek; siarczek litu Li2S uwodniony

litu siarczek; siarczek litu Li2S bezwodny

keten; etenon; ok. 1% roztwór w cykloheksanie

keten; etenon; ok. 1% roztwór w dioksanie

nonylofenol; p-"nonylo"fenol; p-nonylo fenol mieszanina izomerów; p-izo-nonylofenol

kadmu siarczan; siarczan kadmu

2-naftyloamina, beta-naftyloamina; 2-aminonaftalen cz. do syntezy

tlenek berylu; berylu tlenek; berylu(II) tlenek; tlenek berylowy; beryllium oxide; BeO

diizobutyloketon; diisobutylketone; 2,6-dimetylo-4-heptanon

dibutyloketon; 5-nonanon; dibutylketone

gal metaliczny; gallium; gal metal; Ga +99,99%; temp. topn. 30 ºC; low price

tlenek galu; galu tlenek; galu(III) tlenek; Ga2O3

czterotlenek osmu; osmu(VIII) tlenek; tetratlenek osmu; osmu tlenek; osmu tetratlenek; osmu (VIII) tlenek; osmium tetroxide; osmium tetraoxide; OsO4

chlorek cezu; cezu chlorek; CsCl

wersenian sodowo-żelazowy; EDTA-Na,Fe(III)

kwas wersenowy; EDTA-H4

chlorek trimetylosililowy; chlorotrimetylosilan; TMS-Cl

nadrenian amonu; NH4ReO4; amonu nadrenian

kwas hialuronowy; hyaluronic acid; hyaluronan dostępny jako roztwór wodny (także w postaci jałowej - aseptyczny)

hialuronian sodu; sodu hialuronian; hialuronian sodowy; kwas hialuronowy - sól sodowa; sól sodowa kwasu hialuronowego; sodium hyaluronate

chlorek amonu; amonu chlorek; NH4Cl; sól amonowa kwasu solnego; techn.

siarczek antymonawy; siarczek antymonu(III); trójsiarczek antymonu; antymonu(III) siarczek(II); antimony(III) sulfide; antimonous sulfide; Sb2S3

N,N-dimetyloanilina; fenylodimetyloamina; dimetyloaminobenzen; Ph-N(Me)2; rozpuszczalnik do syntez

tlenosiarczek węgla; siarczek karbonylu; siarczek tlenek węgla, carbon oxide sulfide; karbonylu siarczek, carbonyl sulfide; COS; O=C=S; gaz
Istnieje możliwoć przygotowania roztworów w takich rozpuszczalnikach jak: czterochlorek węgla, heksan, chloroform, chlorek metylenu, eter dietylowy, toluen

dichlorek siarki; siarki dwuchlorek; chlorek siarki (II); SCl2; Cl-S-Cl

monochlorek siarki; disiarki dichlorek; siarki jednochlorek; siarki monochlorek; S2Cl2 (SCl); Cl-S-S-Cl

eter difenylowy; eter fenylowy; difenylowy eter; difenylooksan; fenoksybenzen; fenyloksybenzen; diphenyl ether; Ph-O-Ph

1-(2-pirydylazo)-2-naftol; PAN; wskaźnik

selenian sodowy; selenian disodowy; sodu selenian(VI); Na2SeO4

benzaldehyd; benzaldehyde; fenyloformaldehyd; formylobenzen; Ph-CHO

skand metal; skand metaliczny; skand pierwiastkowy; Sc min. 99%

wanadu tlenek; wanadu pięciotlenek; wanadu pentatlenek; vanadium pentoxide; wanadu(V) tlenek(II); bezwodnik kwasu wanadowego; V2O5

selenu czterochlorek; czterochlorek selenu; tetrachlorek selenu; selenu tetrachlorek; SeCl4

acetylenek miedzi; miedzi acetylenek; acetylenek miedziawy; acetylenek miedzi(I); węglik miedzi; stabilizowana zawiesina w wodzie lub innym rozpuszczlniku (dioksan, THF, DMF); Cu2C2*H2O

fluorek litu; litu fluorek, LiF

cyny czterochlorek; czterochlorek cyny; chlorek cynowy; cyny(IV) chlorek; SnCl4 bezwodny; ciecz; dymiący

krzemian miedzi; krzemian miedziowy; miedzi(II) krzemian; CuSiO3 (*xH2O)

odczynnik Drabkina; Drabkin's reagent; zawiera cyjanki

węglan baru; baru węglan cz. d. synt.

chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 25% do wytwarzania ClO2 (dwutlenek chloru; ditlenek chloru)

chloryn sodu, chloran(III) sodu; sodium chlorite; NaClO2; 80%

chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 28-29%

antymon metal; Sb

kalces wsk.

czerń eriochromowa T wsk.

odczynnik Ehrlicha

1-bromonaftalen

azotan ołowiawy; ołowiu (II) azotan; Pb(NO3)2

fluorek amonu; NH4F

odczynnik Kellera

płyn Bouina

odczynnik Schweizera

płyn Haynesa

odczynnik Molisha

płyn Nesslera

odczynnik Fehlinga

odczynnik Marquisa

odczynnik Duquenois'a (reakcja-test Duquenois'a)

odczynnik Tollensa

odczynnik Griessa

odczynnik Mecka

odczynnik Lucasa

odczynnik von Urka

odczynnik Helliga; płyn Helliga (wsk.)

azydek sodu; sodu azydek; triazotek sodu; trójazotek sodu; sodium azide; NaN3 cz.d.synt.

azotek boru; boru azotek; boron nitride; BN; proszek

lumogalion; lumogallion; odczynnik do fluorymetrycznego oznaczania galu (Ga), glinu (Al) i innych metali

oksycyjanek rtęci; tlenocyjanek rtęci; rtęci (II) cyjanek tlenek; mercury oxycyanide; mercury oxide cyanide; mercury (II) oxycyanide 33%; NC-Hg-O-Hg-CN; Hg2O(CN)2; stabilized by mercury cyanide 67%; extra pure CAS: [1335-31-5]

rtęciocyjanek potasu; czterocyjanortęcian potasowy; potasu rtęci (II) cyjanek; mercury potassium cyanide; potassium tetracyanomercurate; potassium mercury cyanide; mercuric potassium cyanide; K2Hg(CN)4

ciecz referencyjna; ciecz kalibracyjna o gęstości 2,0 g/ml

chloroplatynian potasowy; potasu chloroplatynian; heksachloroplatynian potasowy; potasu heksachloroplatynian (IV) cz.

eikonogen; kwas 4-amin-3-hydroksy-1-naftaleno-sulfonowy

czerwień rutenowa, ruthenium red; ruthenrot; tlenochlorek rutenowo amonowy; rutenu amonu tlenek chlorek; amonowo-rutenowy tlenochlorek; [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6

metawanadan amonowy; wanadan amonu; ammonium metavanadate; NH4VO3

zieleń kobaltowa; zieleń Rinmanna; cynkan kobaltu; tlenek cynkowo-kobaltowy; cobalt green; CoZnO2; CoO*ZnO

węglik krzemu; silicon carbide; krzemowęgiel; krzemu węglik; proszek SiC

2-metoksyetanol; 2-methoxyethanol; eter monometylowy glikolu etylenowego; CH3-O-CH2-CH2-OH; C3H8O2; cz.d.synt.

winian antymonylo-potasowy; antymonylu potasu winian; winian antymonylo-potasowy; C4H4KO7Sb*1/2H2O; cz.d.synt.

fluoresceina lab.

kwas salicylowy cz.; kwas o-hydroksybenzoesowy; C6H4(OH)COOH

kwas acetylosalicylowy; kwas o-acetoksybenzoesowy; kwas 2-acetoksybenzoesowy; C6H4(OAc)COOH

alkohol izoamylowy; 3-metylo-1-butanol; (CH3)2CHCH2CH2OH

woda królewska; aqua regia; mieszanina do roztwarzania złota i metali szlachetnych; dwuskładnikowa

pięciotlenek azotu; azotu pięciotlenek; azotu pentatlenek; bezwodnik azotowy; N2O5; do syntez proponujemy również roztwory w nastepujących rozpuszczalnikach: chloroform, czterochlorek węgla

kwas jodowodorowy; jodowodór roztwór w wodzie; hydrogen iodide; hydriodic acid; HI (dawniej HJ); do syntez 40% (dostępne również w wyższej cenie roztwory do 65%)

potasu nadjodan; nadjodan potasu; potasu jodan(VII); potasium periodate; KIO4; do syntez

chromian srebra; srebra chromian (VI); Ag2CrO4

mrówczan glinu; glinu mrówczan; sól glinowa kwasu mrówkowego; Al(HCOO)3

woda eterowa; nasycony roztwór eteru dietylowego w wodzie; eter dietylowy r-r w wodzie (20 ºC); Et2O; C4H10O; (C2H5)2O cz.d.a.

chlorek cynku; dichlorek cynku; cynku (II) chlorek; dwuchlorek cynku; cynku dichlorek; ZnCl2 bezwodny zbrylony (bezw.) cz.d.synt.

czterochlorek tytanu; tytanu czterochlorek; tetrachlorek tytanu; tytanu(IV) chlorek; TiCl4 bezwodny (bezw.)

czteroboran sodu 10-wodny; sodu tetraboran kryst.; boraks; borax; tetraboran sodu; sodu czteroboran; Na2B4O7*10H2O cz. lub do fotografii

octan 2-butoksyetylu; 2-butoxyethyl acetate; 1-(2-acetoksyetoksy)-butan; C4H9OCH2CH2OAc

acetaldehyd; aldehyd octowy; etanal; odczynnik skroplony; CH3CHO uwaga: przechowywać w lodówce temp. wrz. ok. 20 st. C

octan cynku; cynku octan uwodn.; octan cynku dwuwodny; Zn(OAc)2*2H2O

cyrkonu tetrachlorek; czterochlorek cyrkonu; cyrkonu czterochlorek; cyrkonu (IV) chlorek; ZrCl4 bezwodny

etyloamina; aminoetan; ethylamine; monoetyloamina; EtNH2; do syntez; roztwór 70%

izoheksan mieszanina węglowodorów; C6H14

kwas masłowy; kwas butanowy; butyric acid; CH3CH2CH2COOH; C4H8O2 cuchnący!

kwas walerianowy; kwas pentanowy; kwas butylokarboskylowy; CH3CH2CH2CH2COOH; C5H10O2

kwas mrówkowy; kwas metanowy; kwas hydrokarboksylowy; kwas formylowy; formic acid; 99%; HCOOH dostępny w stężeniach: 0,5%; 3%; 15%; 80%; 85% oraz innych na życzenie

heksametylodisilazan; hexamethyldisilazane; (CH3)3Si-NH-Si(CH3)3

indygokarmin barwnik

kwas amidosulfonowy; kwas aminosulfonowy; kwas amidosiarkowy; kwas aminosiarkowy; amid kwasu siarkowego; NH2-SO2-OH; H3SNO3

1,3-dimetylonaftalen; 1,3-dimethylnaphthalene 99%

ind metal; indium; In

cez metal; cez metaliczny; cesium; caesium metal; Cs

hafn metal; hafnium proszek, kawałki, wióry, pręty

węglan niklu bezwodny; niklu węglan bezwodny; węglan niklawy; niklu(II) węglan; cz.d.synt.; NiCO3; nickel carbonate anhydrous

węglan niklu uwodn.; węglan niklawy 6-wodny; nickel carbonate hydrate; nickel carbonate hexahydrate; NiCO3*6H2O

cyjanek niklu; cyjanek niklawy; cyjanek niklu(II); niklu(II) cyjanek; nickel cyanide; Ni(CN)2

cyjanoniklan potasowy; cyjanek niklawo-potasowy; niklu(II) dipotasu cyjanek; potassium nickel cyanide; potassium tetracyanonickelate; K2[Ni(CN)4]; K2Ni(CN)4

Odczynnik Clerici'ego; roztwór Clerici'ego; płyn Clerici'ego; Clerici solutions; ciecz o gęstości 4,25 g/ml (roztwór wodny o najwyższej gęstości)

octan talu; octan talawy; octan talu(I); talu(I) octan; thallium acetate; Tl(OAc); CH3COOTl

czterochlorek ołowiu; ołowiu(IV) chlorek; lead tetrachloride; tetrachlorek ołowiu; chlorek ołowiowy; PbCl4

brazilina; brazilin, ekstrakt naturalny z drzewa brazilwood; barwnik naturalny

jodometan; jodek metylu; iodomethane; methyl iodide; CH3I

dijodometan; dwujodometan; jodek metylenu; methylene iodide; diiodomethane; CH2I2

balsam kanadyjski do mikroskop.

olej wazelinowy, olej parafinowy wysokiej czysości

mrówczan talu; mrówczan talawy; mrówczan talu(I); talu(I) mrówczan; thalium(I) formate; Tl(OOCH); HCOOTl

malonian talu; malonian talawy; malonian talu(I); talu(I) malonian; metanodikarboksylan talu(I); thallium malonate; Tl2CH2(COO)2

kwas węglowy stężony; carbonic acid; H2CO3; roztwór wodny ok. 1,4‰ (w przel. na bezwodnik) dostępne także roztwory specjalne: 3%, 5%, 10%, 15% (w przeliczeniu na bezwodnik)

ortowęglan etylu; ortowęglan etylowy; czteroetoksymetan; tetraetoksymetan; tetraethyl orthocarbonate; ethyl orthocarbonate; tetraetyloxymethane; tetraethoxymethane; C(OEt)4

ortowęglan metylowy; ortowęglan czterometylu; czterometoksymetan; tetrametoksymetan; ortowęglan metylu; methyl orthocarbonate; tetramethyl orthocarbonate; tetramethoxymethane; C(OMe)4

ortomrówczan etylu; ortomrówczan trójetylowy; ortomrówczan trójetylu; ortomrówczan trietylu; triethyl orthoformate; triethyloxymethane; triethoxymethane; CH(OEt)3

tlenek dysprozu; trójtlenek dysprozu; tlenek dysprozu (III); dysprosium oxide; Dy2O3

tlenek holmu; holmium oxide; tlenek holmu(III); Ho2O3; do badań paramagnetyzmu

tlenek europu; europu(III) tlenek; europium oxide; Eu2O3

tlenek itru; itru(III) tlenek itrowy; ytrium oxide; Y2O3

bizmut metal; bizmut metaliczny; bismuth; Bi

kadm metaliczny; cadmium; Cd

o-nitrofenol; 2-nitrofenol; 1-hydroksy-2-nitrobenzen; o-nitrophenol; C6H5NO2

kwas siarkawy; kwas siarkowy(IV); kwas siarkowy(4); sulfurous acid; 8-10% r-r wodny; H2SO3

benzoesan benzylu; benzyl benzoate; C6H5COOCH2C6H5; C14H12O2

N-bromosukcynoimid; N-bromoimid kwasu bursztynowego; N-bromosuccinimide; NBS; C4H4BrO2

siarczan cerawy uwodn; siarczan ceru(III); Ce2(SO4)3*8H2O

chlorek rubidu; chlorek rubidowy; rubidu(I) chlorek; rubidium chloride; RbCl

pinenomerkaptan (mieszanina izomerów); pinenemercaptan (mixture of isomers)

cyjanek miedziawy; cyjanek miedzi(I); miedzi(I) cyjanek; cuprous cyanide; CuCN

cyjanek sodowy; cyjanek sodu; sodu cyjanek; sodium cyanide; NaCN; cz.d.synt.

mieszanina cyjankowa do miedziowania elektrolitycznego; zaw. cyjanek miedziawy, cyjanek sodu, cyjanek potasu; CuCN + KCN + NaCN

fulleren C60; fullerene-C60; Buckminsterfullerene

grafen proszek; graphene powder; nanopłytki; C

fluor; fluorine; F2

fluorowodór; fluorek wodoru; wodorek fluoru; hydrogen fluoride; HF

trójfluorek boru; boru(III) fluorek; fluorek borowy; boron trifluoride; BF3

jodek samarawy; dwujodek samaru; dijodek samaru; jodek samaru(II); samaru(II) jodek; samarium iodide; SmI2; cz.d.synt.

selenowodór; wodorek selenu; selenek wodoru; hydrogen selenide; H2Se

dekaboran; czternastowodorek dziesięcioboru; decaborane; B10H14

dwucyjan; cyjan; dicyjan; nitryl szczawiowy; dwunitryl kwasu szczawiowego; oksalidinitryl; oksalonitryl; dicyane; cyane; NCCN; (CN)2

bromocyjan; bromoformylonitryl; bromocyane; BrCN

tellurowodór; tellan; telluran; hydrogen telluride; H2Te

tellurek kadmu; cadmium telluride; CdTe

arsenowodór; arseniak; arsyna; arsan; arsenek wodoru; wodorek arsenu; arsine; hydrogen arsenide; AsH3

kwas kakodylowy; kwas dimetyloarsonowy; cacodylic acid; dimethylarsonic acid; (CH3)2As(O)OH

kakodylan sodu uwodn.; (CH3)2As(O)ONa

kwas arsenowy roztwór wodny; kwas arsenowy(V); arsenic acid; H3AsO4

kwas arsenawy roztwór wodny; kwas arsenowy(III); arsenous acid; H3AsO3


Wyślij wiadomość

Cena: 99.00 PLN

Dodał(a): labs-pol


Emailpokaż email...

Stan: NowyPrzestrzegaj kilka zasad bezpieczeństwa podczas transakcji

1. Umów się na spotkanie osobiście z drugą stroną transakcji
2. Koniecznie sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty.
3. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
4. Nigdy nie płać z góry.
5. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub kont bankowychJeśli masz podejrzenia, że to ogłoszenie jest oszustwem, koniecznie zgłoś w celu usunięcia ogłoszenia z serwisu! Zgłoś nadużycie
Opublikowano: 2023-01-07    |   Wyświetleń: 23   |   ID Ogłoszenia: 1826   |   Link do ogłoszenia: https://rapto.pl/1826,labs-pol-centrum-odczynnikow-chemicznych-23


100 100 1
99.00 PLN http://schema.org/InStock http://schema.org/NewCondition OGL-01826 2023-01-07 2023-03-08
1826

Powiadom znajomego | Zgłoś nadużycieOgłoszenia promowane

Dołącz do naszych społeczności

Kategorie ogłoszeń w serwisie Rapto.pl Ogłoszenia w największych miastach Popularne wyszukiwania
Facebook

Tutaj możesz zgłosić administratorowi serwisu nadużycie.

Tutaj możesz wysłać email do znajomego z linkiem do ogłoszenia.


Aby wysłać wiadomość musisz być zalogowany


Strzałka w górę